Hanke

Tämä sivusto on syntynyt osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja Naisasialiitto Unioni ry:n hallinnoimaa hanketta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa (2012 –2014). Tämä koulutussivusto on rakennettu hankkeen videoaineistoon perustuen. Aineisto on kerätty suomenkielisistä päiväkodeista. Koulutussivuston havainnot sopivat yleiskuvaukseltaan myös muun varhaiskasvatuksen piiriin sovellettaviksi.

Hankkeen työ koostui kahden työntekijän, projektityöntekijän ja projektipäällikön, työpanoksesta. Tämän sivuston graafinen ja tekninen toteutus on suunnittelijakaksikon Tuokko ja Kiiki käsialaa. Osan sivuston kuvituksesta on tuottanut kuvataiteilija Katriina Rosavaara. Sukupuolen moninaisuutta käsittelevät toiminnalliset ja tiedolliset osiot on tuottanut Seta ry:n Transtukipisteen sosiaalipsykologi Eepu Autere vapaaehtoistyöryhmänsä kanssa.

Hankkeen päätavoitteina tämän koulutussivuston tuottamisen lisäksi on ollut laajentaa sukupuolisensitiivisyyden tunnettuutta niin periaatteiden tasolla kuin käytännön toimissakin. Sukupuolisensitiivisyyttä on edistetty suomenkielisellä varhaiskasvatuskentällä tutkimustiedolla, täydennyskoulutuksella sekä kasvatuspoliittisilla lausunnoilla.

Yhteistyökumppanit

Lisäksi hanke on tehnyt läheistä opinnäyteyhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija Nea Alasaari keräsi hankkeen videomateriaalin syksyllä 2012 ja tähän aineistoon perustuen julkaisi pro gradu- tutkielmansa Lasten leikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen. Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija Johanna Korhonen puolestaan teki sukupuolisensitiivistä draamakasvatusta koskevan toiminnallisen opinnäytetyönsä otsikolla Sukupuolisensitiivinen draamakasvatus päiväkodissa.

Hankkeen työtä tukee ja ohjaa kuukausittain kokoontuva ohjausryhmä, joka koostuu sekä vapaaehtoisista että yhteistyötahojen työntekijöistä. Naisasialiitto Unionin alainen vapaaehtoisten koulutustyöryhmä on moniääninen joukko eri aloilla, erityisesti kasvatus- ja koulutusalalla, työskenteleviä ihmisiä. Koulutustyöryhmän jäsenten lisäksi ohjausryhmään kuuluu edustajisto seuraavien tahojen työntekijöistä:

Folkhälsan

OAJ

Seta ry

Suomen Vanhempainliitto

Suomen Lastenhoitoalan Liitto

Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa luentojen ja verkkokurssisisältöjen muodossa. Hankkeen edustaja on myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan alaisen kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsen.

Pilottihanke ”Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa”

Sivuston tuottanutta, lähes kaksivuotista hanketta edelsi pilottihanke Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa. Kahdeksan kuukautta kestänyt hanke toteutettiin vuosien 2010 –2011 aikana ja sen rahoittajana toimi silloinen opetusministeriö.

Pilottihankkeen yhteistyökumppaneina aloittivat syksyllä 2010 Seta ry, Suomen Vanhempainliitto, OAJ ja Folkhälsan. Hanke aloitti Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsenenä pilottihankkeen aikana.

Pilottihankkeen tarkoituksena oli kerätä tietoa ja kokemuksia lasten tasa-arvoisesta tai mahdollisesti epätasa-arvoisesta kohtaamisesta suomenkielisissä päiväkodeissa. Hankkeessa oli mukana kolme kunnallista päiväkotia pääkaupunkiseudulta. Dokumentointimenetelmänä hanke käytti päiväkodin toiminnan videointia. Projektityöntekijä kuvasi jokaisen päiväkodin toimintaa useampana päivänä viikossa. Kuvauskierroksia järjestettiin kussakin päiväkodissa kaksi. Lue lisää videonnista tästä: Ohjeistus videointiin.

Rahoituksen sekä pilottiprojektille että sen jatkohankkeelle hankki Naisasialiitto Unionin alainen koulutustyöryhmä. Ryhmä perustettiin syksyllä 2006 edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutus- ja kasvatusinstituutioissa. Ennen pilottiprojektia Naisasialiitto Unioni oli mukana järjestämässä yhdessä Folkhälsanin, Hanasaaren ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa seminaaria Tavoitteena tasa-arvoinen päiväkoti vuonna 2008.

Seminaarin pääpuhujaksi oli kutsuttu tunnettu tasa-arvopedagogi Kajsa Wahlström Ruotsista. Seminaari herätti osallistujissa innostusta ja halukkuutta nostaa sukupuolisensitiivisyys tavoitteeksi ja kokeiluun myös suomenkielisissä päiväkodeissa. Folkhälsanin työ sekä ruotsalainen kirjallisuus olivat aiemmin vastanneet ruotsinkielisten päiväkotien koulutustarpeeseen. Seminaarin jälkeen Naisasialiitto Unionin koulutustyöryhmä ryhtyi aktiivisesti suunnittelemaan hanketta suomenkielisiin päiväkoteihin, ja on vastannut hankkeiden rahoitushakemuksista.

Jatkohankkeet 2014-2016 ja 2017-2018>>>>