Hankkeesta

Naisasialiitto Unionin vuonna 2010 käynnistämä Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke on vuosien varrella kouluttanut yhteensä noin 3000 varhaiskasvatuksen ammattilaista tasa-arvoisen kasvatuksen ja sukupuolisensitiivisyyden teemoista. Järjestämme maksuttomia täydennyskoulutuksia sekä ylläpidämme tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi-verkkosivustoa, joka tarjoaa sekä tutkittua tietoa että käytännön harjoituksia tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan varhaiskasvatukseen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Verkkosivumme uudistettiin vuonna 2023, ja uudistuksen myötä sivustolla on nyt entistä enemmän käytännön vinkkejä ja harjoituksia. Pääpainomme on edelleen tasa-arvossa, mutta katsomme myös varhaiskasvatusta entistä enemmän yhdenvertaisuuden linssin läpi: sukupuolisensitiivisyyden lisäksi huomioimme myös antirasismin, ekososiaalisen kasvatuksen sekä normitietoisuuden. 

Sivuston uudistuksen koordinoinnista vastasivat Venla Suutari ja Nea Alasaari. Sivuston ilmeestä ja ulkoasusta vastasi Iija Eloranta ja kuvituksesta Kathleen Diémé. Sivuston teknistä toteutuksesta vastasi Johannes Siipola.

Kiitämme palautteesta ja kommenteista Sera Heikkilää (Fem-R), Inna Sinersaarta sekä Aleksi Paavilaista.

Jos sinulla on kysyttävää hankkeeseen, koulutuksiin tai sivustoon liittyen, ota yhteyttä projektipaallikko(a)naisunioni.fi. 

Hankkeen historia

Hankkeen historia ulottuu vuoteen 2010, jolloin Naisasialiitto Unionissa toimiva sukupuolten tasa-arvoa koulutus- ja kasvatusinstituutioissa edistävä koulutustyöryhmä hankki rahoituksen sekä pilottiprojektille että jatkohankkeelle. Kiinnostus varhaiskasvatuksen tasa-arvosta oli herännyt jo vuonna 2006, kun työryhmä perustettiin. Vuonna 2008 Naisasialiitto Unioni oli mukana järjestämässä seminaaria Tavoitteena tasa-arvoinen päiväkoti. Seminaarin jälkeen Unionin koulutustyöryhmä ryhtyi aktiivisesti suunnittelemaan hanketta suomenkielisiin päiväkoteihin.

Pilottihanke Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa toteutettiin vuosina 2010–2011 silloisen Opetusministeriön rahoittamana. Tarkoituksena oli kerätä tietoa ja kokemuksia lasten tasa-arvoisesta tai mahdollisesti epätasa-arvoisesta kohtaamisesta suomenkielisissä päiväkodeissa. Hankkeessa oli mukana kolme kunnallista päiväkotia pääkaupunkiseudulta. Hanke myös toimi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsenenä pilottihankkeen aikana.

Suku­puoli­sensitiivisyys varhais­kasvatuksessa – Tasa-arvoinen kohtaaminen päivä­kodissa vuosina 2012-2014

Tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi -sivusto julkaistiin osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa, joka toteutettiin vuosina 2012–2014. Sivusto rakennettiin edellisten hankkeiden videoaineistoon perustuen. Sivuston lisäksi sukupuolisensitiivisyyttä edistettiin varhaiskasvatuskentällä myös tutkimustiedolla, täydennyskoulutuksella sekä kasvatuspoliittisillä lausunnoilla. Hankkeelle tuotettiin myös opinnäytetöitä. 

Tasa-arvoinen kohtaaminen päivä­kodissa
vuosina 2014–2016

Hankkeessa toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella täydennyskoulutuksia varhaiskasvatuksen ammattilaisille valtakunnallisesti ja järjestettiin täydennyskoulutusseminaaria. Koulutustoiminnan tavoitteena oli tarjota osallistujille konkreettisia työkaluja oman työyhteisön tasa-arvotilanteen havainnointiin ja kehittämiseen. Toisena tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuneet varhaiskasvattajat voivat jatkaa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen ylläpitämistä päiväkodin arjessa sekä kouluttaa ja opastaa omaa työyhteisöään aiheesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu toimi hankkeen yhteistyökumppanina. Sosionomiopiskelijoille pidettiin luentoja sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta ja opiskelijoiden oli mahdollista tehdä opinnäytetöitä aiheesta.

Tasa-arvoinen päivä­koti vuosina 2017–2018 sekä 2018–2019

Hankekausien aikana järjestettiin Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta sekä syventävä jatkokurssi. Yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin sukupuolisensitiivisyyttä käsitteleviä 5 opintopisteen verkkotäydennyskoulutuksia, joihin osallistui 130 varhaiskasvatuksen ammattilaista ympäri Suomen. Hankkeessa myös tuotettiin Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu varhaiskasvatuksessa -opas.

Tasa-arvoinen varhais­kasvatus -toiminta vuosina 2019–2021

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -toiminta jatkoi täydennyskoulutusten järjestämistä ja koulutti tilauskoulutuksissa vuosien 2019–2021 aikana n. 450 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Syyskuussa 2019 Tasa-arvoinen varhaiskasvatus palkittiin Opetushallituksen Cygnaeus -mitalilla. Palkinto jaetaan vuosittain taholle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa. Palkinnon valitsijaraati näki Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -toiminnan tärkeänä, sillä sukupuolistereotypiat ja -roolit elävät Suomessa edelleen vahvasti ja varhaiskasvatus on avainasemassa haitallisten sukupuolistereotypioiden purkamisessa, koska sukupuoliroolit ja -odotukset muovautuvat jo ensimmäisten elinvuosien aikana.